Huishoudelijk Reglement

KONINKLIJKE ANTWERPSE ZWEMCLUB SCALDIS VZW AFDELING SYNCHRO DOLFINS
Algemeen

Ieder lid gedraagt zich volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van onze club en de gebruiksregels van het zwembad. 

In de loop van het sportjaar kunnen foto’s gemaakt worden van onze leden. Deze foto’s worden eventueel gebruikt ter promotie van onze club door ze te plaatsen op affiches, op de clubsite of andere.

Aansprakelijkheid

Beschadiging of verlies van materiaal van KAZSC of beschadigingen aan gebouwen en meubilair worden verhaald op de veroorzaker. 

Wanneer een lid zich schuldig maakt aan daden of handelingen die de morele en/of stoffelijke belangen van de afdeling schaden, kan hij of zij geschorst of  uitgesloten worden, zonder terugbetaling van lidgelden en/of  werkingsbijdragen. Verhaal is enkel mogelijk bij het hoofdbestuur van KAZSC vzw.

De club is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen in en rond het zwembadcomplex. Waardevolle voorwerpen blijven thuis.

Ongeval / Ziekte

Bij een ongeval in het zwembad of op de kortste weg van/naar huis, wordt onmiddellijk het bestuur op de hoogte gebracht.

Bij langdurige blessure/ziekte brengen leden een doktersvoorschrift mee met ‘te mijden’ bewegingen. Duurt de blessure/ziekte langer dan een maand en wordt ze gerechtvaardigd door een doktersbriefje,  kan een vraag ingediend worden tot gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. 

Aansluiting

Het inschrijvingsformulier, wordt jaarlijks online hernieuwd. Voor minderjarige leden wordt dit door de ouders online ingevuld, vóór de eerste training van een nieuw sportseizoen. Zonder deze online inschrijving is de zwemster/zwemmer niet verzekerd. 

Door deze inschrijving uit te voeren met de persoonlijke log-in verbinden leden zich ertoe de voorschriften van de club te eerbiedigen en na te leven.

Adreswijzigingen, telefoonwijzigingen of e-mail wijzigingen worden onmiddellijk aan het bestuur gemeld (of via info@synchrodolfins.be).

Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, vermeld bij het inschrijven, kan het lid geweigerd worden op training. 

.

Uitrusting
 • aansluitende zwemkledij
 • zwembrilletje
 • badmuts 
 • badhanddoek

Afspraken met zwemmers/zwemsters
 • Ze gedragen zich steeds op een beleefde en hoffelijke wijze tegenover alle personen in en rond het zwembad, incl. bestuursleden, trainsters en zwemmers/zwemsters van de eigen en andere clubs. 
 • Ze respecteren de beslissingen van de jury, de train(st)ers en de bestuursleden
 • Ze dragen bij tot het positief imago van de club
 • Ze zijn tijdig op de training aanwezig (min.15 minuten vóór aanvang). Ze zijn ‘trainingsklaar’ op  aanvangsuur van de training.
 • Ze tonen bij trainingen en wedstrijden steeds volledige inzet en concentratie
 • Ze zijn aanwezig bij alle clubactiviteiten, naast trainingen en wedstrijden.
Afspraken met ouders
 • Ze geven het goede voorbeeld door hun houding en gedrag
 • Ze respecteren de integriteit van de club en dragen bij tot een positieve uitstraling van de club
 • Ze respecteren het bestuur en de train(st)ers in hun beslissingen en hun manier van werken
 • Ze respecteren zwemsters, train(st)ers en bestuursleden van de eigen en andere clubs
 • Ze respecteren de beslissingen van de jury
 • Ze zorgen mee voor een correcte uitvoering van de afspraken in hoofde van de zwemsters/zwemmers
 • Ze stimuleren en ondersteunen hun kinderen bij de beoefening van hun sport
 • Ze schakelen zich in in de clubwerking en zijn –zo veel mogelijk– aanwezig op alle clubactiviteiten
 • Ze laten hun kinderen bij trainingen/wedstrijden slechts ‘alleen’ achter als trainster/bestuurslid aanwezig is
 • Ze halen hun kinderen op uiterlijk 15 minuten na afloop van de training of wedstrijd.
Afspraken met sympathisanten/supporters
 • Ze respecteren zwemsters, train(st)ers en bestuursleden van de eigen en andere clubs
 • Ze veroordelen elke vorm van geweld en wangedrag
 • Ze respecteren de beslissingen van jury, trainsters en bestuur
 • Ze moedigen aan op een sportieve en positieve manier.

Conflicten

Bij elke vorm van conflict of ongewenst gedrag (pesten, geweld, discriminatie, chantage,…) , bij elk vermoeden van grensoverschrijdend gedrag zal de Club API (aanspreekpunt integriteit) ingeschakeld worden.

Bij de club API kunnen zowel sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van een club terecht. De club API zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding en indien nodig afstemmen met de Vlaamse Zwemfederatie.

Elke klacht wordt ernstig genomen en behandeld met de nodige discretie.